3350G系列(4KW~6KW)高功率直流电子负载

显示模式:

3354G 高功率直流电子负载 150V, 400A, 4000W

150V, 400A, 4000W

3355G 高功率直流电子负载 150V, 500A, 5000W

150V, 500A, 5000W

3356G 高功率直流电子负载 150V, 600A, 6000W

150V, 600A, 6000W

3364G 高功率直流电子负载 600V, 280A, 4000W

600V, 280A, 4000W

3365G 高功率直流电子负载 600V, 350A, 5000W

600V, 350A, 5000W

3366G 高功率直流电子负载 600V, 420A, 6000W

600V, 420A, 6000W

3374G 高功率直流电子负载 1200V, 160A, 4000W

1200V, 160A, 4000W

3375G 高功率直流电子负载 1200V, 200A, 5000W

1200V, 200A, 5000W

3376G 高功率直流电子负载 1200V, 240A, 6000W

1200V, 240A, 6000W